สพป.ชัยภูมิ เขต 2 การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ นายวรยุทธ พลศรี จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ในการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาและการบริหารสถานศึกษา และนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติประสบการณ์ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานของคุรุสภา ว่าด้วย มาตรฐานการผลิต และมาตรฐานบัณฑิต โดยมีนางสรินทรา ประยงค์เพชร ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษา พร้อมบุคลากรเข้าร่วมการนิเทศการฝึกประสบการณ์ ในครั้งนี้    

hacklink