กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1._รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

2._พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

3._พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

4._พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

5._พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

6._พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-ฉ.2-2553

7._พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-ฉ.3-2562

8._พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

9._พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-ฉ.2-2551

10._พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-ฉ.3-2553

11._พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-ฉ.4-2562

12._พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

13._พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

hacklink