หน้าแรก

กิจกรรมและผลงาน สพป.ชัยภูมิ เขต 2

27 พฤศจิกายน 2563

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมการระดมทุนสร้างบ้าน ปี 2563 “แลนนำ ผอ.เขต”

กิจกรรมและผลงาน

26 พฤศจิกายน 2563

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ปฐมนิเทศและให้คำแนะนำแก่นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา

กิจกรรมและผลงาน

26 พฤศจิกายน 2563

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน (Vedio Conference)

กิจกรรมและผลงาน

26 พฤศจิกายน 2563

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ครั้งที่ 12 /2563

กิจกรรมและผลงาน

26 พฤศจิกายน 2563

อบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน ระดับประถมศึกษา

กิจกรรมและผลงาน

25 พฤศจิกายน 2563

ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา

กิจกรรมและผลงาน

25 พฤศจิกายน 2563

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.

กิจกรรมและผลงาน

24 พฤศจิกายน 2563

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับรายงานตัวพนักงานราชการ

กิจกรรมและผลงาน

24 พฤศจิกายน 2563

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับโรงเรียนปกติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กิจกรรมและผลงาน

24 พฤศจิกายน 2563

การแข่งขัน “กีฬาสานสัมพันธ์ สามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ”ครั้งที่ 3

กิจกรรมและผลงาน

24 พฤศจิกายน 2563

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายการครุภัณฑ์

กิจกรรมและผลงาน

24 พฤศจิกายน 2563

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะวิทยากรการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง(A.T.C.)

กิจกรรมและผลงาน

23 พฤศจิกายน 2563

ประชุมคณะวิทยากรฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง(A.T.C.)

กิจกรรมและผลงาน

23 พฤศจิกายน 2563

ประชุมการจัดตั้งงบประมาณปี2565 รายการครุภัณฑ์ สำหรับ สพท.

กิจกรรมและผลงาน

23 พฤศจิกายน 2563

เจ้าภาพการแข่งขันกีฬา 4 เขตพื้นที่การศึกษา

กิจกรรมและผลงาน

previous arrow
next arrow
Slider

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แผนพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

แผนปฏิบัติการประจำปี 

      

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส

           

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

           

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศ

จัดซื้อ – จัดจ้าง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Slider