หน้าแรก

แนะนำ สพป.ขัยภูมิ เขต 2

กิจกรรมและผลงาน สพป.ชัยภูมิ เขต 2

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมขยายผลโครงการค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร

23 กรกฎาคม 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนดีเด่น ประจำปี 2563

23 กรกฎาคม 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ซ่อมอุปกรณ์ DLTV รร.หัวนานคร

23 กรกฎาคม 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมกำกับ ติดตามการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

23 กรกฎาคม 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการวางแผนคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) DLTV

22 กรกฎาคม 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

22 กรกฎาคม 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จัดประชุมทีมผู้บริหารครั้งที่ 4/2564

22 กรกฎาคม 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นายสมหมาย โพธิ์จักร นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอแก้งคร้อ

19 กรกฎาคม 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 การประชุมชี้แจงศูนย์สอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564

15 กรกฎาคม 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2563

15 กรกฎาคม 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง ครั้งที่ 4/2564

14 กรกฎาคม 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 การอบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์ ผ่านระบบ ONLINE (Webinar)

12 กรกฎาคม 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

12 กรกฎาคม 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ปฐมนิเทศนิสิต จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

12 กรกฎาคม 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ฉีดพ่นยาป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

12 กรกฎาคม 2564

previous arrow
next arrow
Slider

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แผนพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

แผนปฏิบัติการประจำปี 

       

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส

           

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

           

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประชาสัมพันธ์

ประกาศ

จัดซื้อ – จัดจ้าง

ข่าว สพฐ.

Slider
hacklink