หน้าแรก

22 ตุลาคม 2563

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ออกประเมิน สัมฤทธิผล

กิจกรรมและผลงาน

22 ตุลาคม 2563

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนตำบลในสังกัด

กิจกรรมและผลงาน

21 ตุลาคม 2563

รับชมพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 39/2563

กิจกรรมและผลงาน

20 ตุลาคม 2563

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬา 4 เขต

กิจกรรมและผลงาน

19 ตุลาคม 2563

รับเสด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

กิจกรรมและผลงาน

16 ตุลาคม 2563

ทำบุญตักบาตรวัดป่าห้วยกุ่ม

กิจกรรมและผลงาน

15 ตุลาคม 2563

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กิจกรรมและผลงาน

15 ตุลาคม 2563

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

กิจกรรมและผลงาน

14 ตุลาคม 2563

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬา

กิจกรรมและผลงาน

14 ตุลาคม 2563

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน และรายการพุธเช้า

กิจกรรมและผลงาน

14 ตุลาคม 2563

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์

กิจกรรมและผลงาน

14 ตุลาคม 2563

ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

กิจกรรมและผลงาน

14 ตุลาคม 2563

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

กิจกรรมและผลงาน

12 ตุลาคม 2563

พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี

กิจกรรมและผลงาน

9 ตุลาคม 2563

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมทีมบริหาร ครั้งที่ 8/2563

กิจกรรมและผลงาน

Slider

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แผนพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

แผนปฏิบัติการประจำปี 

      

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส

           

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

           

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล

กิจกรรมและผลงาน สพป.ชัยภูมิ เขต 2

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ออกประเมิน สัมฤทธิผล

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายปิยะวุฒิ ดวงภมร รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมคณะกรรมการประเมินฯ ออกประเมิน สัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 … อ่านต่อ >>

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนตำบลในสังกัด

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 09.15 น. ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุม ประธานกลุ่มโรงเรียนตำบล … อ่านต่อ >>

รับชมพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 39/2563

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 07.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางศุภลักษณ์ ไปนาน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ … อ่านต่อ >>

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬา 4 เขต

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสุดสาคร เรืองวิเศษ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ สามัคคี 4 … อ่านต่อ >>

รับเสด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 09.15 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน … อ่านต่อ >>

ทำบุญตักบาตรวัดป่าห้วยกุ่ม

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ                    รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 … อ่านต่อ >>

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสารีบท นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ … อ่านต่อ >>

ประกาศ

จัดซื้อ – จัดจ้าง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Slider