หน้าแรก

กิจกรรมและผลงาน สพป.ชัยภูมิ เขต 2

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการประเมินคุุณธรรมและความโปร่งใส
23 กันยายน 2563
ศุภลักษณ์ ไปนาน
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.
23 กันยายน 2563
ศุภลักษณ์ ไปนาน
ประกวดและคัดเลือกผลงาน 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมต่อต้านการทุจริต
22 กันยายน 2563
ศุภลักษณ์ ไปนาน
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 อบรมการดำเนินงานการนำเข้าข้อมูลระบบ CATAS
22 กันยายน 2563
ศุภลักษณ์ ไปนาน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนได้รับผลกระทบจากพายุโนอึล
21 กันยายน 2563
ศุภลักษณ์ ไปนาน
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 อบรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
21 กันยายน 2563
ศุภลักษณ์ ไปนาน
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 คัดเลือกสื่่อภาพยนตร์สั้น
21 กันยายน 2563
ศุภลักษณ์ ไปนาน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากพายุโนอึล
21 กันยายน 2563
ศุภลักษณ์ ไปนาน
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 การประกวด 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม ต่อต้านการทุจริต
21 กันยายน 2563
ศุภลักษณ์ ไปนาน
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 อบรมพัฒนาระบบเครือข่ายในสถานศึกษา
21 กันยายน 2563
ศุภลักษณ์ ไปนาน
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมชี้แจงการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
18 กันยายน 2563
ศุภลักษณ์ ไปนาน
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนยาเสพติด
18 กันยายน 2563
ศุภลักษณ์ ไปนาน
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 การอบรมขยายผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
18 กันยายน 2563
ศุภลักษณ์ ไปนาน
ประชุมกรรมการพิจารณาการขอรับการจัดสรรงบประมาณ
18 กันยายน 2563
ศุภลักษณ์ ไปนาน
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พิจารณาผลการประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์
16 กันยายน 2563
ศุภลักษณ์ ไปนาน
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
16 กันยายน 2563
ศุภลักษณ์ ไปนาน
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”
16 กันยายน 2563
ศุภลักษณ์ ไปนาน
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนคุณธรรม
15 กันยายน 2563
ศุภลักษณ์ ไปนาน
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมโครงการ”ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน”
15 กันยายน 2563
ศุภลักษณ์ ไปนาน
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือการประเมิน ITA Online และพัฒนาเค
15 กันยายน 2563
ศุภลักษณ์ ไปนาน
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง ครั้งที่ 9/2563
15 กันยายน 2563
ศุภลักษณ์ ไปนาน
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 อบรมกิจกรรม ป.ป.ช สพฐ.น้อย ปีการศึกษา 2563
15 กันยายน 2563
ศุภลักษณ์ ไปนาน
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ต้อนรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอภูเขียว
11 กันยายน 2563
ศุภลักษณ์ ไปนาน
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์พืช
9 กันยายน 2563
ศุภลักษณ์ ไปนาน
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับชมรายการ พุธเช้าข่าวโรงเรียนและพุธเช้าข่าว
9 กันยายน 2563
ศุภลักษณ์ ไปนาน
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ศึกษาดูงาน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
8 กันยายน 2563
ศุภลักษณ์ ไปนาน
สพป.ชัยภูมิ เขต.2 อบรมครูผู้ช่วยสู่มืออาชีพ
8 กันยายน 2563
ศุภลักษณ์ ไปนาน
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมทีมบริหาร
2 กันยายน 2563
ศุภลักษณ์ ไปนาน
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 อบรมครูผู้ช่วยมืออาชีพ
2 กันยายน 2563
ศุภลักษณ์ ไปนาน
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการ การประกวดสื่อสร้างสรรค์
2 กันยายน 2563
ศุภลักษณ์ ไปนาน
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แผนพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

แผนปฏิบัติการประจำปี 

      

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส

           

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

           

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศ

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Slider