หน้าแรก

O-NET ป.6-ม.3

RT ป.1

NT ป.3

O-NET ม.6

แนะนำ สพป.ขัยภูมิ เขต 2

กิจกรรมและผลงาน สพป.ชัยภูมิ เขต 2

5 มีนาคม 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบบ้านน้ำใจคืนความสุขให้ลูก สพฐ.ปีที่ 7

กิจกรรมและผลงาน

5 มีนาคม 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบบ้านน้ำใจคืนความสุขให้ลูก สพฐ.ปีที่ 7

กิจกรรมและผลงาน

5 มีนาคม 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบบ้านน้ำใจคืนความสุขสู่ลูก สพฐ.ปีที่ 7

กิจกรรมและผลงาน

5 มีนาคม 2564

หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ออกติดตาม ตรวจสอบ ให้คำแนะนำด้านการเงินและบัญชีให้กับโรงเรียนในสังกัด

กิจกรรมและผลงาน

24 กุมภาพันธ์ 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ติดตาม ตรวจสอบ ให้คำแนะนำด้านการเงิน

กิจกรรมและผลงาน

24 กุมภาพันธ์ 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่

กิจกรรมและผลงาน

24 กุมภาพันธ์ 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับชมพุธเช้าข่าว สพฐ.

กิจกรรมและผลงาน

24 กุมภาพันธ์ 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ตรวจสอบ ติดตาม และแนะนำด้านการเงิน

กิจกรรมและผลงาน

23 กุมภาพันธ์ 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่

กิจกรรมและผลงาน

23 กุมภาพันธ์ 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ

กิจกรรมและผลงาน

23 กุมภาพันธ์ 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ออกตรวจสภาพอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง

กิจกรรมและผลงาน

23 กุมภาพันธ์ 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประเมินผลสัมฤทธิ

กิจกรรมและผลงาน

23 กุมภาพันธ์ 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ตสน.ลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตาม และแนะนำด้านการเงินการบัญชี

กิจกรรมและผลงาน

23 กุมภาพันธ์ 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ลงพื้นที่ออกติดตามการสร้างบ้านนักเรียน

กิจกรรมและผลงาน

23 กุมภาพันธ์ 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ตสน.ลงพื้นที่แนะนำด้านการเงินบัญชี

กิจกรรมและผลงาน

previous arrow
next arrow
Slider

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แผนพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

แผนปฏิบัติการประจำปี 

      

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส

           

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

           

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประชาสัมพันธ์

ประกาศ

จัดซื้อ – จัดจ้าง

ข่าว สพฐ.

ข่าวการศึกษา