หน้าแรก

แนะนำ สพป.ขัยภูมิ เขต 2

กิจกรรมและผลงาน สพป.ชัยภูมิ เขต 2

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone ในจังหวัดชัยภูมิ

9 เมษายน 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ตรวจสภาพอาคารเรียนที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ โรงเรียนบ้านหินรอยเมย อำเภอคอนสาร

9 เมษายน 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รอง ผอ.สพท.ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1

8 เมษายน 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบบ้านน้ำใจคืนความสุขสู่ลูก สพฐ. ปีที่ 7 (หลังที่ 39) อำเภอคอนสาร

7 เมษายน 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”

7 เมษายน 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 14/2564

7 เมษายน 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564

5 เมษายน 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จัดกิจกรรมโครงการ “แล่นนำ ผอ.เขต เพื่อน้องมีบ้านอยู่”มินิมาราธอน

5 เมษายน 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับกลุ่มโรงเรียนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ ประจำปีการศึกษา 2563

2 เมษายน 2564

หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตาม และแนะนำด้านการเงินการบัญชี พัสดุ ครุภัณฑ์ของโรงเรียน

2 เมษายน 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการวิ่งมินิมาราธอน โครงการ แลนนำ ผอ.เขต เพื่อน้องมีบ้านอยู่

1 เมษายน 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้าร่วมพิธีรับมอบใบประกาศเกียรติคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563

31 มีนาคม 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมประชุมการซักซ้อมความเข้าใจด้านเทคนิคและแนวปฏิบัติการประชุมทางไกล Video Conference

31 มีนาคม 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 13/2564

31 มีนาคม 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเตรียมความพร้อม ตามตัวชี้วัด เพื่อรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรอง ผอ.สพท ในระยะเวลา 1 ปี

29 มีนาคม 2564

previous arrow
next arrow
Slider

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แผนพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

แผนปฏิบัติการประจำปี 

      

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส

           

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

           

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประชาสัมพันธ์

ประกาศ

จัดซื้อ – จัดจ้าง

ข่าว สพฐ.

ข่าวการศึกษา